(1)
Yaguapaz Usama, L. K. Tres Momentos. RHL 2023, 11, 32-35.